Algemene voorwaarden

 ARTIKEL 1  – DEFINITIES

1.1 POETSENDOEJEZO is ingeschreven als V.O.F  onder de naam HomeCareConsultsbij de Kamer van Koophandel onder dosiernummer 549.623.57

1.2 De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Poetsendoejezo een bestelling heeft gedaan of een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID / UITVOERING

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Zamarra’s Bazaar zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.2.2 Wij zijn niet verplicht om de registratie of bestelling van een geregistreerde klant te accepteren. Wij zijn niet verplicht om ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Reeds bevestigde bestellingen zijn hiervan uitgezonderd.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Poetsendoejezo alleen bindend indien en voor zover deze door Zamarra’s Bazaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.3.1 Door middel van een link heeft u te allen tijde inzicht in onze algemene voorwaarden.

2.3 Poetsendoejezo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN POETSENDOEJEZO

3.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Poetsendoejezo dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2 Alle informatie op de website en in door Poetsendoejezo uitgegeven documenten is met zorg en te goeder trouw samengesteld en beschreven en onder de 2 jaar JEMAKO garantie.

3.3 Afbeeldingen op de website en in door Poetsendoejezo uitgegeven documenten worden zodanig weergegeven dat zij een zo reëel mogelijk beeld geven van de producten.

3.5 Poetsendoejezo is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN KLANT

4.1 Klant stelt Poetsendoejezo op de hoogte van juiste adres- en/of contactgegevens. Indien adres- en/of contactgegevens tussentijds wijzigen zal klant zal Poetsendoejezo daarover tijdig informeren.

4.2. Zonder toestemming van Poetsendoejezo is het Klant verboden de door Poetsendoejezo verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

ARTIKEL 5 – OVEREENKOMST

5.1 Een overeenkomst tussen klant en Poetsendoejezo komt enkel tot stand na acceptatie van de bestelling door Poetsendoejezo.

5.2 Zamarra’s Bazaar behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder reden te weigeren dan wel te voorzien van aanvullende voorwaarden ten behoeve van samenstelling en/of levering.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

6.1 Alle prijzen worden in Euro’s weergegeven en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Poetsendoejezo behoudt zich het recht voor om prijzen voor producten en/of diensten te wijzigen en in het bijzonder wanneer wettelijke voorschriften vanuit overheidswegen worden toegepast.

6.3 Indien prijswijzigingen van de aangeboden artikelen worden toegepast in de periode tussen bestelling en levering daarvan, zal Poetsendoejezo klant hierover zo snel mogelijk informeren. Klant is gerechtigd binnen 10 dagen nadat klant geïnformeerd is over de prijswijziging de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.4 Alle prijzen op de website, in offertes, aanbiedingen en overige documentatie van Poetsendoejezo zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.4 De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, sluit de inning van overige verzuimschade door ons niet uit.

ARTIKEL 7 – BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Betalingen dienen uitsluitend vooraf te worden uitgevoerd via een van de aangegeven betaalmethoden.

7.2. Indien Klant in gebreke blijft door het niet uitvoeren van een betaling heeft Poetsendoejezo het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Poetsendoejezo vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

8.1 Wij zijn aansprakelijk voor gebreken conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, en onverminderd de rechten en vorderingen die de wet toekent, waaronder artikel 7:6a Burgerlijk Wetboek. Voor ondernemingen bedraagt de garantieplicht op door ons geleverde producten 12 maanden.

ARTIKEL 8  EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Zo lang klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van Poetsendoejezo.

ARTIKEL 9 – LEVERTIJD 

Indien niets anders is overeengekomen, zijn de garantie en aansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen.

9.1.De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Poetsendoejezo wordt ontvangen.

9.2 Bestelling worden altijd de volgende dag verwerkt en verzonden. Afhankelijk van het postbedrijf zullen de bestelde artikelen de daarop volgende (werk)dag op het afleveradres geleverd worden.

9.3 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – GARANTIE

10.1 Bij levering van producten en/of diensten door Poetsendoejezo heeft klant uitsluitend recht op dezelfde garantie die door de toeleverancier van Poetsendoejezo is bepaald, in dit geval JEMAKO GMbH Duitsland.

ARTIKEL 11 – RETOURZENDING

 11.1 Klant heeft het recht om binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling de geleverde producten te retourneren. Retournering kan zonder reden plaatsvinden. Bij retournering wordt de aankoopprijs terugbetaald. Bij retournering dient het product ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd naar adres: Poetsendoejezo, Mr. van Houtenstraat 56, 6535 XP Nijmegen, o.v.v. Retour en uw naam of bestelnummer.

11.2 Retourzendingen zijn niet mogelijk als specifieke wensen door klant zijn gegeven bij de bestelling of totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 – REKLAMEREN

12.1 Bij gebreke van verplichtingen van Poetsendoejezo dient klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat schriftelijk of via e-mail te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Poetsendoejezo

12.2 Indien Poetsendoejezo de reclame gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

12.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product of dienst.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Poetsendoejezo stelt alle informatie op de website en overige documenten zorgvuldig samen. Poetsendoejezo is niet aansprakelijk voor typefouten, onjuistheden of onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen door Klant op grond van informatie die op of via de website beschikbaar wordt gesteld.

13.2 De eventuele aansprakelijkheid van Poetsendoejezo is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de bestelling of overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Poetsendoejezo.

13.3 Klant vrijwaart Poetsendoejezo voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Poetsendoejezo geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

14.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Poetsendoejezo door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Poetsendoejezo kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 15 -WIJZIGINGEN AV

15.1 Poetsendoejezo heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan klant.

ARTIKEL 16 – SLOTBEPALINGEN

16.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

16.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

16.4 Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van mijn Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op via info@poetsendoejezo

Adres:
Poetsendoejezo
Mr. van Houtenstraat 56
6535 XP Nijmegen
Nederland
E: info@poetsendoejezo.nl

 

Kostenregeling: als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht bent u verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product en als de prijs van het geretourneerde product niet hoger is dan 40 euro, of als u bij een hogere productprijs op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft gedaan. In alle overige gevallen is de retourzending gratis.

Herroepingsbericht
U kunt uw overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail) of – als het product binnen de termijn aan u overhandigd is – herroepen door het product retour te zenden. De herroepings termijn begint na ontvangst van dit schriftelijke bericht, maar niet vóór ontvangst van het product door de ontvanger en tevens niet vóór het vervullen van onze informatieplicht conform Art 7:46c lid 2 sub a in samenhang met Art 7:46c lid 1 Burgerlijke Wetboek. Voor naleving van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van het herroepingsbericht of het product. U kunt het herroepingsbericht richten aan:

Poetsendoejezo, Mr. van Houtenstraat 56, 6535 XP Nijmegen
 Telefoon +316 – 38512449
E-mail: admin@poetsendoejezo.nl

Gevolgen van herroeping
In geval van een geslaagde herroeping dienen de wederzijds ontvangen prestaties te worden geretourneerd en eventuele genoten voordelen (bijvoorbeeld rente) te worden terugbetaald. Mocht u ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kunnen retourneren of terugbetalen, dan bent u verplicht ons schadeloos te stellen. Voor de verslechtering van het product en voor de genoten voordelen hoeft u ons alleen schadeloos te stellen als de voordelen of verslechtering het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. U hoeft ons niet schadeloos te stellen voor een verslechtering die het gevolg is van het correcte gebruik van het product. U hoeft ons alleen schadeloos te stellen voor genoten voordelen als u het product gebruikt heeft op een manier die afwijkt van het uitproberen van de eigenschappen en de werking van het product. Onder “uitproberen van de eigenschappen en werking” wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel.
Producten die per pakketpost retour kunnen worden gezonden, kunnen op ons risico geretourneerd worden. U bent verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product en als de prijs van het geretourneerde product niet hoger is dan 40 euro, of als u bij een hogere productprijs op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft gedaan. In alle overige gevallen is de retourzending gratis. Producten die niet per pakketpost verzonden kunnen worden, worden bij u afgehaald. Terugbetalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Deze termijn begint met de verzending van uw herroepingsbericht of het product, en voor ons met de ontvangst hiervan.

Algemene aanwijzingen

1. Stuur het product indien mogelijk met de originele verpakking, alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een beschermende verpakking om het product te beschermen tegen transportschade.
2. Stuur het product indien mogelijk niet ongefrankeerd naar ons terug. Wij vergoeden op voorafgaand verzoek graag de portokosten.
3. Let op: de hierboven genoemde punten 1 en 2 zijn geen voorwaarde voor een effectieve uitoefening van uw herroepingsrecht.

11. Toepasselijk recht, jurisdictie

11.1 Op overeenkomsten tussen ons en de klant is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als de klant een onderneming, een handelaar, een rechtspersoon volgens het publiek recht of een openbaar lichaam is, ligt de juridische bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties, bij onze vestigingsplaats.

12. Wijziging van algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, in zoverre dit nodig is om later ontstane ongelijkheden op te heffen of om te voldoen aan gewijzigde wettelijke of technische raamvoorwaarden. Voor iedere bestelling moet u instemmen met de huidige algemene voorwaarden door deze actief aan te klikken.

13. Vrijwaringsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze bepalingen, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht de overeenkomst onvoorziene gebreken bevatten, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen worden de relevante wettelijke voorschriften van kracht.

14. Informatie over gegevensverwerking

De in het kader van uw bestelling ontvangen gegevens worden verantwoordelijk door ons gebruikt conform ons “Privacybeleid”.

Beschadigde levering en/of retouren

Optie 1. Een verkeerd of beschadigd product ontvangen

Controleer bij ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 48 uur na ontvangst via email naar info@poetsendoejezo.nl of telefonisch (06-38512449) aan ons te melden en te retourneren. U mag het de producten niet in gebruik nemen! Retourneren kan alleen in de indien redelijkerwijs mogelijke onbeschadigde, niet beschreven, originele verpakking samen met alle evt. bijgeleverde accessoires.

Optie 2. Product is defect binnen 7 dagen na ontvangst
Mocht uw product defect raken, kunnen we dit laten herstellen. Echter, wanneer u een defect heeft in de eerste 7 dagen na levering, kunt u een nieuw product van ons krijgen. Het product moet binnen 7 dagen retour worden gestuurd. Zodra het defecte product retour is, wordt deze getest. Wanneer het defect ook bij ons wordt geconstateerd en voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u een nieuw exemplaar. Terugsturen kan alleen in de indien redelijkerwijs mogelijke onbeschadigde, niet beschreven, originele verpakking samen met alle evt. bijgeleverde accessoires. Producten die niet voldoen aan deze voorwaarden blijven uw eigendom. Deze artikelen sturen we naar u terug en de gemaakte kosten brengen wij in rekening.

Optie 3. Zichttermijn
Vanaf het moment dat u uw bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft u deze 14 dagen op zicht. Retourneren kan alleen, indien u vooraf Poetsendoejezo in kennis gesteld hebt en indien redelijkerwijs mogelijk, in de onbeschadigde, niet beschreven, originele verpakking samen met alle evt. bijgeleverde accessoires. De retour zending stuurt u naar Postbus 121, 6590AC Gennep.

Om teleurstellingen te voorkomen: artikelen die niet voldoen aan de voorwaarden bij optie 1 en 2 blijven uw eigendom. Deze artikelen sturen we naar u terug en de gemaakte kosten brengen wij in rekening. Indien een retour niet voldoet aan de voorwaarden van optie 3 zijn wij gerechtigd de waardevermindering in rekening te brengen welke ontstaan doordat u verder bent gegaan dan nodig was om te beoordelen of u het product wenst te behouden.

 

Privacybescherming

 

Privacybeleid en toestemming voor gebruik van gegevens op www.poetsendoejezo.nl

Privacy is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons, Poetsendoejezo, Mr. v. Houtenstraat 56, 6535 XP Nijmegen en voor JEMAKO International GmbH bijzonder belangrijk. Wij respecteren uw privésfeer en uw rechten als persoon. Daarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, respectievelijk het Duitse Datenschutzrecht (Wet bescherming persoonsgegevens van de Bondsrepubliek Duitsland). Hieronder informeren we u over het soort, bereik en doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde op onze website vinden.

Door in te stemmen met het onderstaande privacybeleid geeft u Poetsendoejezo toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoons gegevens tijdens het gebruik van de website van deze distributiepartner, inclusief de online shop, in overeenstemming met de privacywetgeving en de volgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke

De website en online shop worden door ons als zelfstandige distributiepartner van JEMAKO International GmbH, Robert-Bosch-Straße 4, 46414 Rhede, Duitsland (hieronder “JEMAKO”) beheerd. Hosting en onderhoud vinden in opdracht van ons plaats op een server van JEMAKO.

De verantwoordelijke voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de privacywetgeving zijn wij, Poetsendoejezo, Mr. v. Houtenstraat 56, 6535 XP Nijmegen.
Op basis hiervan heeft Poetsendoejezo toegang tot alle gegevens die u voor de afhandeling van uw bestelling heeft opgegeven. Ook Poetsendoejezo is verplicht om deze gegevens niet aan derden te overhandigen en deze gegevens te wissen als en in zoverre deze niet meer nodig zijn voor de verdere afhandeling of wanneer u dit van ons verlangt, onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen tot gegevensopslag.

Indien u bezwaar heeft tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens volgens de richtlijnen van deze bepalingen in hun geheel of volgens afzonderlijke bepalingen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief richten aan de verantwoordelijke distributiepartner Poetsendoejezo, Mr. v. Houtenstraat 56, 6535 XP Nijmegen

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft in eerste instantie uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle gegevens die u bij het aanmaken en registreren van uw klantenaccount aan ons bekendmaakt.

2.2 Klantenaccount
Iedere klant die zich registreert, krijgt door middel van een wachtwoord direct toegang tot de gegevens (klantenaccount) die bij ons zijn opgeslagen. Hier kunt u de gegevens over uw geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens en overige instellingen voor de verwerking van uw bestellingen beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en geen toegang te verstrekken aan onbevoegde derde partijen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij wij hier zelf verantwoordelijk voor zijn.

2.3 Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de volledige afhandeling van uw aanschaf, inclusief eventuele latere garanties, voor onze dienstverlening en technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op andere wijze verspreid als dit nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst of de facturering, of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. In het kader van de afhandeling van uw bestelling ontvangen, naast Poetsendoejezo, bijvoorbeeld de hiervoor door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals aanbieders van elektronische betaalsystemen of banken) de benodigde gegevens voor de afhandeling van uw bestelling en opdracht. Deze partijen mogen de op deze manier verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken om hun taken uit te voeren. Dit is contractueel vastgelegd.

Voor uw bestelling hebben we uw juiste naam, adres en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres is nodig om de bestelling te bevestigen en met u te kunnen communiceren. We gebruiken uw e-mailadres bovendien voor identificatiedoeleinden (inloggen).

Mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd als u hierom vraagt, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van het doel waarvoor deze gegevens zijn opgeslagen, of als de opslag van uw gegevens om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden
Wij gebruiken uw gegevens voor de afhandeling van uw bestelling. Bovendien worden, indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, uw gegevens door ons en/of Poetsendoejezo gebruikt om met u te communiceren over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes en om u te informeren over producten of diensten die u mogelijkerwijs kunnen interesseren.

Deze communicatie kan per e-mail of gepersonaliseerde reclame aan u plaatsvinden.
U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, in zijn geheel of voor bepaalde, specifieke vormen. Een schriftelijk bericht aan een van de verantwoordelijken op de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor.

2.5. Markt- en opinieonderzoek
We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard worden uw gegevens uitsluitend anoniem en voor statistische doeleinden gebruikt. De antwoorden die u geeft op enquêtes, worden niet doorgegeven aan derden of openbaar gemaakt. De antwoorden op onze enquêtes worden niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgegevens opgeslagen.

Ik stem ermee in dat de zelfstandige distributiepartner van JEMAKO , Poetsendoejezo, mijn persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor hun eigen markt- en opinieonderzoek.

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek, in zijn geheel of voor bepaalde, specifieke vormen.

3. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan, zoals de taal waarin een website wordt weergegeven.
U hoeft geen cookies te accepteren om onze website te kunnen bezoeken. We willen u er echter op wijzen dat u de online shop en het winkelmandje uitsluitend kunt gebruiken en dat u uitsluitend producten kunt bestellen als u ons en Poetsendoejezo toestemming geeft om cookies te plaatsen.

4. Logbestanden

Bij iedere handeling worden gebruiksgegevens door de browser verzonden en in protocolbestanden, zogenoemde serverlogbestanden, opgeslagen. De hierbij opgeslagen gegevensreeksen omvatten onder andere de volgende gegevens: datum en tijd, naam van de opgeroepen website, IP-adres, product- en versiegegevens van de gebruikte browser(s).

5. Analyse

Onze website maakt gebruik van Piwik, een open-source softwareprogramma voor de statistische analyse van bezoekershandelingen. Piwik gebruikt cookies, tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door cookies aangeleverde informatie over uw gebruik van dit internetaanbod wordt opgeslagen op onze servers. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
U kunt de opslag en het gebruik van cookies door middel van uw browserinstellingen verhinderen.

Wij respecteren in dit verband de instellingen van de zogenoemde DNT-header (Do Not Track) die u vindt in de privacy-instellingen van de door u gebruikte browser.

6. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden door ons veilig verzonden door middel van SSL- of TLS-encryptie (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

Het is echter onmogelijk om volledige bescherming te garanderen. Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies en vernietiging van, toegang tot, wijzigingen in en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

7. Recht op inzage van betrokkenen

Volgens de wet bescherming persoonsgegevens hebben onze klanten onder andere het recht te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, kunt u uw verzoek per e-mail of brief richten aan de verantwoordelijke distributiepartner in het kader van punt 1.

Het adres is:

Poetsendoejezo
Mr.van Houtenstraat 56
6535 XP Nijmegen
Mobiel: 06 – 38512449
E-mail: info@poetsendoejezo.nl

9. Andere bepaling

Voor het gebruik van de DP-homepage en van de onlineshop gelden onze betreffende Algemene Voorwaarden.

10. Wijziging van dit Privacybeleid

Ons pricacybeleid wordt regelmatig aangepast aan onze service, eisen en met aandacht voor wetswijzigingen. Dit privacybeleid kan daarom naar eigen goeddunken op ieder moment en zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Kijk a.u.b. daarom regelmatig op de DP-homepage, om uzelf op de hoogte te houden van zulke wijzigingen. Het ligt in uw eigen verantwoording, de DP-homepage regelmatig op wijzigingen te controleren, in het bijzonder voordat u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt.

Dit privacybeleid werd het laatst geactualiseerd op 25-03-2016.

Shopgegevens:

  • KvK: 54963257
  • BTW: NL851508479B01
  • IBAN: NL31INGB0004924540